POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Szanowni Państwo!

Kontaktując się ze mną lub przeglądając niniejszą stronę mogą być zbierane Państwa dane osobowe, dlatego też wprowadziłam niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej Polityką prywatności. Poniżej prezentuję najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez mnie Państwa danych osobowych oraz o plikach cookies i innych technologiach, które są wykorzystywane na mojej stronie.

W razie pytań lub wątpliwości można się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-koprowska.pl.

Pozdrawiam

Adwokat Ewelina Koprowska

1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest adwokat Ewelina Koprowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Ewelina Koprowska, ul. Rynek Dębnicki 6/1, 30 – 319 Kraków, NIP:7722298343. Kontakt ze mną w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kancelaria@adwokat-koprowska.pl.

2. INFORMACJE WSTĘPNE – DEFINICJE

Na potrzeby tej Polityki prywatności przyjmuję, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Serwis/strona – strona WWW dostępna pod adresem https://www.adwokat-koprowska.pl/.
 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, kontaktuje się ze mną, przegląda strony Serwisu.
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. KOGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Polityka prywatności dotyczy:

 • osób kontaktujących się ze mną e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • osób przeglądających strony Serwisu.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przeze mnie w określonych celach i na podstawie wskazanych podstaw prawnych, zawsze zgodnie z prawem.

Dane osób kontaktujących się ze mną są przetwarzane w następujących celach:

 • kontaktu ze mną, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń/zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze zgłoszeń/zapytań i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane/zadane przez Użytkowników pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu danych osobowych Użytkownika, które pozwolą mi ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz mój prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osób przeglądających strony Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

 • analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu aktywności Użytkowników na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • administrowania i zarządzania Serwisem, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – jeśli Użytkownik wyraził na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce prywatności i plików cookies obowiązującej na stronie internetowej Serwisu.

5. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJĘ PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe pozyskuję bezpośrednio od Pani/Pana, w szczególności wtedy, gdy skontaktuje się Pani/Pan ze mną e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych). Pani/Pana dane osobowe mogę uzyskiwać również w sposób pośredni od podmiotu trzeciego, np. mojego Klienta w ramach świadczenia na jego rzecz usług, czy pomocy prawnej, z ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów.

Ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich i z uwagi na to, część informacji może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera. Szczegóły znajdują się poniżej w części poświęconej plikom cookies (pkt 17 i n.).

6. JAKIE PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEZE MNIE PRZETWARZANE?

Zakres przetwarzanych przeze mnie danych osobowych zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Pani/Pana danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzać w innym celu, niż kontakt ze mną, obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany oddzielnie i udzielę Pani/Panu wszelkich stosownych informacji. Proszę jednak pamiętać, że na podstawie art. 14 ust. 5 RODO jestem zwolniona z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy adwokackiej (np. dane osobowe innych stron postępowania sądowego lub administracyjnego, świadków, pełnomocników, biegłych).

Podczas kontaktu ze mną za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie Pani/Pana dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli zostaną przekazane w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą następuje kontakt ze mną. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W ramach umów zawartych z moimi Klientami, w tym związanych ze świadczeniem pomocy prawnej mogę uzyskiwać Pani/Pana dane osobowe także w sposób pośredni. Staram się przetwarzać jedynie Pani/Pana zwykłe dane osobowe. W przypadku przekazania mi szczególnych kategorii danych osobowych lub danych dotyczących wyroków skazujących i innych naruszeń prawa, o ile ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie je usunę. Dane osobowe mogę pozyskiwać również z tzw. źródeł publicznych, np. ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów. Zazwyczaj przetwarzane przeze mnie dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane zawarte w ogólnodostępnych rejestrach (np. w CEIDG), nr PESEL.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem ze mną, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych do mnie za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przeze mnie przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na mój prawnie uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, ochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane przez mnie do upływu okresu przedawnienia.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na mnie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przeze mnie przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty, którym powierzyłam przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia (dostawcy i podwykonawcy) oraz odbiorcy danych, np. hostingodawca (zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42 – 200 Częstochowa – w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny); jeżeli dostęp taki jest/będzie konieczny: podmioty, które zapewniają wsparcie techniczne, informatyczne, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, aplikanci, prawnicy współpracujący ze mną. W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

9. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie przekazuję Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Korzystam jednak z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na Pani/Pana temat, Pani/Pana dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza EOG. Jednak dostawcy tych usług gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

10. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie mam podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych, może Pani/Pan żądać ich usunięcia);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie);
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które mi Pani/Pan dostarczył/a na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody; może mi Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; proszę mi wskazać Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawa przetwarzania przeze mnie danych jest nadrzędna wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w określonych sytuacjach nie będzie można z nich skorzystać, a ja mam prawo odmówić ich spełnienia. Jeśli chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia, albo ma Pani/Pan jakieś pytania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, proszę o kontakt na adres e-mail: kancelaria@adwokat-koprowska.pl.Przed realizacją uprawnień będę musiała odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

11. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tą zgodę cofnąć. W celu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, proszę wysłać maila na adres e-mail: kancelaria@adwokat-koprowska.pl.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzam Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem lub uzna Pani/Pan, że przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). To uprawnienie przysługuje Pani/Panu zawsze.

13. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

14. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie podejmuję wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

15. W JAKI SPOSÓB DBAM O PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe są u mnie bezpieczne. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczam Pani/Pana dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

16. CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

Nie odpowiadam za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach mojego Serwisu. Zalecam, aby zapoznać się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko mojego Serwisu.

17. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Moja strona, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły związane z używaniem przez mój Serwis plików cookies znajdują się poniżej. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystam (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z komputera Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

Więcej informacji o cookies można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie,  https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

18. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając „Zgadzam się”, Użytkownik zgadza się na użycie plików cookies, chyba że później postanowi je wyłączyć. Ustawienia cookies zawsze można zmienić z poziomu swojej przeglądarki, można też w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może jednak powodować trudności w korzystaniu ze strony. Można również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

19. W JAKIM CELU STOSUJĘ PLIKI COOKIES WŁASNE?

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W szczególności, cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie.

20. Z JAKICH PLIKÓW COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH KORZYSTAM?

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych.

W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics

W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) posiada siedzibę poza Unią Europejską, przystąpił jednak do programu EU-US-Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA.

Pliki cookies narzędzi społecznościowych

W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Serwisu za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez następujące serwisy społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIN. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (Facebook, Instagram, LinkedIN), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina, jednak informacje te nie są mi przekazywane. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę Facebooka lub inne podmioty trzecie mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w portalu Facebook. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na moją stronę. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

21. CZYM SĄ LOGI SERWERA?

Obok plików cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

22. CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ?

W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności i cookies. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione na stronie internetowej. Zalecam przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.

Autorką moich zdjęć na stronie jest Izabella Garbarz Bellove.